Certificatie

De SSVV werkt samen met 25 erkende certificatie-instellingen aan effectieve en eenduidige certificatie. Dit vergroot de veiligheid op de werkvloer, geeft bedrijven de kans zich van anderen te onderscheiden en versterkt het vertrouwen in onze drie schema’s.

Werken aan kwaliteit en eenduidigheid

Met een VCA-, VCO- of VCU-certificaat tonen aannemers, opdrachtgevers en uitzendorganisaties aan dat zij hun VGM-beheersysteem op orde hebben. Bedrijven krijgen dit certificaat als een door de SSVV erkende certificatie-instelling via een audit heeft vastgesteld dat zij aan alle eisen voldoen.

Kwaliteitsverbetering

Via de werkgroep Kwaliteit certificatie werken we aan een constante kwaliteit van certificatie en proberen we die waar mogelijk op een hoger niveau te krijgen. Dit doen we door:

  • auditrapporten en jaarrapportages van de certificatie-instellingen te beoordelen;
  • afwijkingen en verbetersuggesties te bespreken met de certificatie-instellingen en het Centraal College van Deskundigen VCA;
  • te monitoren of de inhoud van onze schema’s op de juiste manier wordt geïnterpreteerd en blijft aansluiten op de dagelijkse werkpraktijk.

Harmonisatie

Naast kwaliteitsverbetering zetten we ook in op harmonisatie: een eenduidige interpretatie van de inhoud van VCA en VCU en een eenduidige manier van werken door certificatie-instellingen. Twee keer per jaar organiseren we een centrale harmonisatiebijeenkomst voor de coördinatoren van de certificatie-instellingen. Hier bespreken we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden waar de gezamenlijke werkwijze kan worden verbeterd. Afspraken hierover leggen we vast in een harmonisatielijst.

De certificatie-instellingen organiseren na iedere centrale harmonisatiebijeenkomst zelf een decentrale harmonisatiebijeenkomst voor hun eigen en ingehuurde VCA- en VCU-auditoren, om hen te informeren over de uitkomsten van de centrale harmonisatie.

De harmonisatie gaat alleen over VCA en VCU en niet over VCO, omdat we voor dit laatste schema geen formeel acceptatietraject met de Raad van Accreditatie hebben doorlopen.

Meer informatie over certificatie

Ann Elmzoon (SSVV)
elmzoon@ssvv.nl

Nieuws over certificatie

Het Centraal Certificaten Register als betrouwbare bron

De certificatie-instellingen registreren de door hen uitgereikte certificaten in het Centraal Certificaten Register (CCR). Met het CCR kan worden nagegaan of een bedrijf een geldig VCA-, VCO- of VCU-certificaat heeft. Gecertificeerde bedrijven kunnen met het CCR de geldigheid van hun certificaat controleren, zodat ze weten wanneer het tijd is om opnieuw gecertificeerd te worden.

In 2019 voeren we een aantal vernieuwingen door in het CCR. Geplande verbeteringen zijn bijvoorbeeld versiebeheer van certificaten en communicatiemogelijkheden met certificaathouders.