Certificatie

De SSVV werkt samen met 22 erkende certificatie-instellingen aan effectieve en eenduidige certificatie. Dit vergroot de veiligheid op de werkvloer, geeft bedrijven de kans zich van anderen te onderscheiden en versterkt het vertrouwen in onze drie schema’s.

Werken aan kwaliteit en eenduidigheid

Met een VCA-, VCO- of VCU-certificaat tonen aannemers, opdrachtgevers en uitzendorganisaties aan dat zij hun VGM-beheersysteem op orde hebben. Bedrijven krijgen dit certificaat als een door de SSVV erkende certificatie-instelling via een audit heeft vastgesteld dat zij aan alle eisen voldoen.

Kwaliteitsverbetering

Via de werkgroep Kwaliteit certificatie werken we aan een constante kwaliteit van certificatie en proberen we die op een hoger niveau te krijgen. Dit doen we door:

  • auditrapporten en jaarrapportages van de certificatie-instellingen te beoordelen;
  • afwijkingen en verbetersuggesties te bespreken met de certificatie-instellingen en het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA);
  • te toetsen of de certificatie-instellingen de inhoud van onze schema’s op de juiste manier interpreteren;
  • te monitoren of de inhoud van onze schema's blijft aansluiten op de dagelijkse werkpraktijk.

Harmonisatie

Naast kwaliteitsverbetering zetten we ook in op harmonisatie: een eenduidige interpretatie van de inhoud van VCA en VCU en een eenduidige manier van werken door certificatie-instellingen. Twee keer per jaar organiseren we een centrale harmonisatiebijeenkomst voor de coördinatoren van de certificatie-instellingen. Hier bespreken we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden waar we de gezamenlijke werkwijze kunnen verbeteren.

De certificatie-instellingen organiseren na iedere centrale harmonisatiebijeenkomst zelf een decentrale harmonisatiebijeenkomst voor hun eigen en ingehuurde VCA- en VCU-auditoren, om hen te informeren over de uitkomsten van de centrale harmonisatie.

De harmonisatie gaat alleen over VCA en VCU en niet over VCO, omdat we voor dit laatste schema geen formeel acceptatietraject met de Raad van Accreditatie hebben doorlopen.

Het Centraal Certificaten Register als betrouwbare bron

De certificatie-instellingen registreren de door hen uitgereikte certificaten in het Centraal Certificaten Register (CCR). Met het CCR kan worden nagegaan of een bedrijf een geldig VCA-, VCO- of VCU-certificaat heeft. Gecertificeerde bedrijven kunnen met het CCR de geldigheid van hun certificaat controleren, zodat ze weten wanneer het tijd is om opnieuw gecertificeerd te worden.

Actuele ontwikkelingen

Assessment werk- en denkniveau VCA-auditoren

VCA 2017/6.0 eist dat VCA-auditoren een opleiding hebben op minimaal bachelorniveau of gelijkwaardig. We hebben gemerkt dat er in de praktijk auditoren zijn die weliswaar volop ervaring hebben met VCA-audits, maar die strikt genomen niet aan deze opleidingseis voldoen. Voor deze groep hebben we samen met GITP een assessment ontwikkeld. Hiermee kan iemand aantonen dat hij het werk- en denkniveau heeft dat van een VCA-auditor gevraagd wordt. De certificatie-instelling kan vervolgens een verzoek indienen bij het CCVD-VCA om een uitzondering van de opleidingseis toe te staan.

Training voor nieuwe VCA-auditoren

De SSVV vindt het belangrijk dat VCA-auditoren zich goed op een audit voorbereiden, de audit correct uitvoeren en hierover deskundig rapporteren. Om hen daarbij te helpen, hebben we een korte maar intensieve training ontwikkeld.

Tijdens de SSVV-training voor nieuwe auditoren leren de deelnemers wat het betekent om een professioneel audittraject te doorlopen, zoals het vanuit VCA is bedoeld. Ook helpen we hen bij het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden. De training geeft de handvatten om een complete VCA-auditor te worden, die de inhoud van de checklist kan toetsen en duiden binnen de specifieke werkpraktijk van het te certificeren bedrijf.

De training is ontwikkeld samen met Tutorial Opleidingen & Advies, met inbreng vanuit het Centraal College van Deskundigen VCA en de SSVV-werkgroep Kwaliteit Certificatie.