Schemabeheer

De SSVV is in 1994 opgericht met het doel om veilig en gezond werken te bevorderen door certificatieschema’s te ontwikkelen en onderhouden. Ons bekendste schema, VCA, is met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven één van de grootste in Nederland.

VCA, VCO en VCU actueel en relevant houden

De SSVV beheert drie certificatieschema’s:

We zorgen ervoor dat de inhoud van de schema’s blijft aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van opdrachtnemers, opdrachtgevers en uitzendorganisaties en zien toe op de juiste interpretatie en toepassing.

VCA en VCU zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccepteerde schema's. Dit betekent dat de certificatie-instellingen die de VCA- en VCU-audits uitvoeren, door de RvA zijn geaccrediteerd.

Lees meer over accreditatie op de website van de Raad voor Accreditatie.

Nieuwe versies

In april 2018 is de nieuwe VCA-checklist in gebruik genomen. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België.

De laatste versie van VCU komt alweer uit 2011. We zijn druk bezig met een nieuwe update. We hopen de nieuwe VCU-versie in 2024 te lanceren.

Tot slot gaan we bekijken of en zo ja, in welke vorm we met VCO verder willen.

Europese samenwerking

De SSVV streeft naar een effectief, eenduidig en herkenbaar veiligheidssysteem in Europa, zodat Nederlandse bedrijven makkelijker in andere landen aan de slag kunnen en vice versa. Op dit moment werken we samen met België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde schema gebruikt als Nederland. Het Nederlandse CCVD-VCA en het Belgische UCvD-VCA werken met een gezamenlijke besluitenlijst.

Ook de nieuwe VCU-versie is een gezamenlijk product van Nederland en België. 

Frankrijk

Frankrijk gebruikt het Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE). De SSVV en MASE hebben samen een vergelijking gemaakt tussen de drie VCA-certificatieniveaus en het MASE-bedrijfscertificaat. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin het MASE-certificaat en het certificatieniveau VCA Petrochemie aan elkaar zijn gelijkgesteld.

Dit krijgt in 2019 een vervolg in de vorm van een vergelijking tussen de bijbehorende diploma's: B-VCA en VOL-VCA en MASE N1 en N2. We brengen de overeenkomsten en verschillen tussen onze diploma’s in kaart en bepalen hoe we daarmee willen omgaan.

Duitsland en Oostenrijk

Duitsland en Oostenrijk gebruiken het Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). Hoewel dit systeem niet precies hetzelfde is als VCA, worden certificaten over en weer wel geaccepteerd. Onze inzet is dat Duitsland net als Nederland en België met hetzelfde schema - VCA - gaat werken.

Actief bijdragen aan goed schemabeheer

De SSVV neemt samen met 17 andere schemabeheerders deel aan de Vereniging voor Schemabeheerders (VvS).

De leden hebben bijna allemaal iets anders centraal staan in hun schema. Maar of het nu gaat om veilig en gezond werken, voedselveiligheid of de kwaliteit van restauratiewerk aan monumenten: we hebben ook dingen gemeen. Zo moeten we bijvoorbeeld allemaal ons schema actueel houden en doorontwikkelen op basis van feedback van de partijen die ermee werken. Ook moeten we allemaal werken volgens de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8813, de Nederlandse norm voor kwalitatief goed schemabeheer. En zijn we er allemaal bij gebaat dat onafhankelijk schemabeheer een plaats heeft in het (inter)nationale stelsel van accreditatie en conformiteitsbeoordeling. Als VvS-deelnemers kunnen we dus van elkaar leren, maar ook onze krachten bundelen om samen sterker te staan.