SOG Petrochemie

De SOG Petrochemiekwalificaties zijn bedoeld voor operationele medewerkers die risicovolle taken uitvoeren in de petrochemie in Nederland.

SOG-P kwalificaties

Een overzicht van alle SSVV-kwalificaties is opgenomen in de SSVV Opleidingengids. Binnen de petrochemie zijn er de 16 SOG-P-kwalificaties waarvoor wij de verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van examendocumenten. De examendocumenten zijn per kwalificatie gerangschikt.

Er zijn vijf Waarborgcommissies binnen het SSVV-stelsel waar de inhoudelijke besluitvorming plaatsvindt: WBC Flenzen, WBC Mobiele werktuigen, WBC gasmeten, WBC Buitenwacht/Onafhankelijke adembescherming en WBC Verplaatsen van lasten. U kunt uw vragen en opmerkingen aan de waarborgcommissie versturen via sog@ssvv.nl onder vermelding van: SOG-P-waarborgcommissie.

Informatie over SOG-P

Jeroen Metz (SSVV)
sog@ssvv.nl

Flensverbindingen en fittingen

Voor de examens Werken aan flensverbindingen en Werken aan flensverbindingen volgens protocol gelden dezelfde Uitvoeringsvoorschriften en Toetsmatrijs. Het specificatieblad verschilt per kwalificatie.

Werken aan flensverbindingen

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Werken aan flensverbindingen volgens protocol

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur

Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Werken met twin ferrule fittingen

Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

 

Hoogwerker

Voor alle examens Hoogwerker gelden dezelfde Uitvoeringsvoorschriften en Toetsmatrijs. Het specificatieblad verschilt per kwalificatie.

Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C

Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Lesbrieven

Gasmeten

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 3 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Toelichting wijzigingen Gasmeten per 1 januari 2019

Wijzigingen UVK
In het UVK staan enkele kleine correcties:

 • In examenplan is de verwijzing naar de bijlage gecorrigeerd
 • Bij examenmeetopdrachten is toegevoegd dat pomp en accessoires na ieder gebruik gespoeld moeten worden
 • In bijlage D is de tweede zin bovenaan tekstueel gewijzigd.

Wijzigingen Specificatieblad
In het Specificatieblad en in de tabel ‘Opleidingseisen in relatie tot doelgroep’ wordt een vierde groep onderscheiden. Namelijk kandidaten die zowel over afgeronde relevante beroepsopleiding beschikken als over ervaring met gasmetingen. Deze groep kan deelnemen aan een  eendaagse opleiding (1,5 dagdeel opleiding en 2 uur examentijd).

Volgorde afleggen examens Gasmeten

Met alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in de kwalificatie Gasmeten is de volgorde in het afleggen van de beide examens niet meer relevant. Vereist is dat de Verklaring uitvoering meetopdrachten is afgegeven. Of zoals het nu in het UVE staat:

 1. Het praktische gedeelte bestaat uit het uitvoeren van meetopdrachten. Het uitvoeren van deze meetopdrachten word door de docent geobserveerd tijdens de opleiding. Als de vaardigheid is aangetoond vult de docent de Verklaring uitvoering meetopdrachten in (zie bijlage C). De kandidaat kan alleen starten met het theoretisch gedeelte als een door de docent ondertekende Verklaring uitvoering meetopdrachten in het bezit is van de examinator.
 2. Het theoretische gedeelte wordt getoetst met een examen Gasmeten algemeen en een examen Meetopdrachten. Voor de toetstermen, de tijdsduur van het examen, het aantal vragen en de cesuur; zie de toetsmatrijs.

Tijdsduur Gasmeten Meetopdrachten verlengd

Naar aanleiding van opmerkingen van examencentra en onderzoek daarnaar, is de tijdsduur voor het examen Gasmeten Meetopdrachten per 1 oktober 2018 verlengd.De tijdsduur voor dit examen is nu 60 minuten. De tijdsduur voor de variant met Readspeaker is nu 75 minuten.

Vorkheftruck

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Adembescherming

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 3 jaar
Toetswijze: Categorie C
 

Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Toelichting bij Toetsmatrijs versie 2.1 november 2019 

Toetsterm 2.2 ‘het verschil tussen nominale en toegekende protectiefactoren omschrijven (NPF / APF).’ Is komen te vervallen. Daarmee komt het aantal vragen in het theorie-examen uit op 29 in plaats van 30. De cesuur is gewijzigd van 21 naar 20.

 

Buitenwacht (Mangatwacht)

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 3 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Training en examen oude stijl (mogelijk tot 1 augustus 2024):

Training en examen nieuwe stijl (mogelijk vanaf 19 april 2024 en verplicht vanaf 1 augustus 2024):

Verreiker

Werken met een verreiker voor hijsen

Toetsing door: nvt
Toetswijze: zie website TCVT
 

Werken met een verreiker voor heffen

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Toelichting bij UvE versie 2.4:

De huidige voorgeschreven oppervlakte van het terrein (300m2) is te klein om goed met de verreiker te kunnen manoeuvreren. Daarom heeft de waarborgcommissie Mobiele werktuigen besloten om het terrein te vergroten naar minimaal 650 m2. De wijziging isper 1 januari 2024 ingegaan.

Werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Toelichting bij UvE versie 2.4:

De huidige voorgeschreven oppervlakte van het terrein (300m2) is te klein om goed met de verreiker te kunnen manoeuvreren. Daarom heeft de waarborgcommissie Mobiele werktuigen besloten om het terrein te vergroten naar minimaal 650 m2. De wijziging isper 1 januari 2024 ingegaan.

Werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen

Deze kwalificatie maakt m.i.v. 1 januari 2022 geen deel meer uit van de SSVV Opleidingengids

Toetswijze: zie website TCVT

 

Vergelijkingsinstrument SOG-P kwalificaties

Bedrijven maken regelmatig gebruik van opgeleide buitenlandse werknemers/uitzendkrachten. Wanneer een bedrijf positieve ervaringen heeft met medewerkers die in het land van herkomst een vakopleiding hebben gevolgd, kan de opdrachtgever met behulp van een vergelijkingsinstrument de beide opleidingen naast elkaar leggen en het ingevulde instrument voor advies aan de waarborgcommissie (WBC) voorleggen.

De WBC kan dan adviseren om de buitenlandse opleiding gelijkwaardig te verklaren aan de SOG-P opleiding. Bij een positief besluit wordt de gelijkwaardigheid vermeld in het centrale overzicht ‘Overzicht vrijstellingen SOG’.  HetVergelijkingsinstrument SOG-P kwalificatie is ook vertaald in Engels en Duits. Een verdere toelichting is te vinden op het formulier.

Vergelijkingsinstrument SOG-P kwalificatie:

SOG-P proefexamens

Systeemeisen

Proefexamen Gasmeten Meetopdrachten

Versie: september 2018

Inloggen met:
Gebruikersnaam: proef_meetopdrachten
Wachtwoord: proef_meetopdrachten

Dit proefexamen is bedoeld om een beeld te geven van het examen Gasmeten Meetopdrachten. Het proefexamen is niet bedoeld om uw Gasmeetkennis te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.

Proefexamen MPCE Buitenwacht

Versie: september 2018

Inloggen met:
Gebruikersnaam: proef_buitenwacht
Wachtwoord: proef_buitenwacht

Dit proefexamen geeft een beeld van hoe een multimediaal praktijkgericht computerexamen Buitenwacht eruit ziet. Het proefexamen is niet bedoeld om Buitenwachtkennis mee te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.

Training SOG-P examinatoren

Elke examinator moet de training SOG-P examinatoren hebben gevolgd en op voldoende niveau afgerond. Daarnaast moet een examinator voor de SOG-P kwalificatie waar hij of zij praktijkexamens wil afnemen de bijbehorende examinatortoets met een voldoende hebben afgerond. Voor het praktijkexamen Buitenwacht is de training CVO Buitenwacht verplicht.

Vaardigheidstraining SOG-P examinator

Examinatoren die het SOG-P praktijkexamen willen afnemen, moeten voor de autorisatie door het erkende Examencentrum SOG de training examinatorvaardigheden volgen (Handboek examinering VCA en SOG, 2018, art. 8.2.3 lid 5). Na afloop van de training krijgt de examinator die de toets heeft behaald een digitaal certificaat. Ook wordt hij of zij geregistreerd in het examinatorenregister. Vanaf 1 juni 2018 mogen bij SOG-P praktijkexamens alleen nog erkende examinatoren met een certificaat Vaardigheidstraining Examinator SOG-P worden ingezet. Voor de volgende kwalificaties is dit certificaat verplicht:

 • Aanslaan en begeleiden van lasten in de (petro)chemie
 • Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap
 • Werken aan flensverbindingen: alle kwalificaties
 • Hoogwerker: alle kwalificaties
 • Verreiker: alle kwalificaties
 • Onafhankelijke adembescherming
 • Werken met een vorkheftruck
 • Werken met twin verrrule fittingen
 • Buitenwacht

De kosten voor de training bedragen € 298,00 excl. btw per deelnemer. Dit is inclusief cursusmateriaal en afsluitende toets.

De training wordt digitaal, op afstand gegeven.

Vaardigheidstraining Examinator CVO Buitenwacht (vervalt per 1 augustus 2024) 

Examinatoren die het CBT praktijkexamen Buitenwacht willen afnemen, moeten de training CVO Examinator Buitenwacht volgen (Handboek examinering VCA en SOG, 2018, art. 8.2.3 lid 5). Na afloop van de training krijgt de examinator, die heeft laten zien in staat te zijn een kandidaat te beoordelen op basis van de toetsmatrijs CVO Buitenwacht, een certificaat. Ook wordt hij of zij geregistreerd in het examinatorenregister. Vanaf 1 maart 2018 mogen bij SOG CBT praktijkexamens Buitenwacht alleen nog erkende examinatoren met een certificaat Examinator CVO Buitenwacht worden ingezet.

Deze training wordt niet meer gegeven in de overgangsperiode naar Buitenwacht nieuwe stijl.

Op de trainingen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.

Assessmenttool SOG-P examinator

Hieronder staan de assessmenttools voor examinatoren van de SOG-P praktijkexamens uit de SSVV Opleidingengids. Het gaat om de volgende kwalificaties:

Toelichting op assessment

Bij een assessment beoordeelt u tijdens een praktijkexamen of een (echte) kandidaat voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld om een praktijkexamen SOG-P te behalen. Op dat moment wordt u beoordeeld op uw competenties in deze door een assessor.

Voordat een assessment voor u wordt ingepland, vragen we u een ingevuld en ondertekend formulier te sturen naar sog@ssvv.nl
Hierin verklaart een erkende opleider dat hij of zij u heeft opgeleid als examinator voor de betreffende kwalificatie.

Stuurgroep SOG-P en Waarborgcommissies

De afkorting SOG-P staat voor SSVV OpleidingenGids-Petrochemie. Op dit moment zijn er 15 kwalificaties in het SOG-P stelsel die door SSVV beschreven en beheerd worden.

Alle SOG-P kwalificaties hebben ten doel kennis en kunde over te dragen aan deelnemers en te toetsen of die deelnemer voldoet aan de vastgestelde norm. Het gaat bij alle 15 kwalificaties om taken/ werkzaamheden waarvoor medewerkers opgeleid / geïnstrueerd moeten worden. Met de SOG-P kwalificaties biedt SSVV gedegen generieke instructie + competentieborging voor 15 veel voorkomende taken/ werkzaamheden in de Petrochemie.

De directie van SSVV is eindverantwoordelijk voor (de kwalificaties in) het SOG-P stelsel. De ontwikkeling en het onderhoud van het stelsel wordt door de deelnemers in SSVV gedragen:

·         Waarborgcommissies (WBC’s) beheren inhoudelijk 1 of enkele SOG-P kwalificaties. In WBC’s zijn in elk geval SSVV deelnemers (brancheorganisaties) vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen ook leveranciers, opleiders of andere inhoudelijk betrokken groepen in een WBC deelnemen. De 15 kwalificaties worden beheerd in 5 WBC’s.  

U kunt uw vragen en opmerkingen aan de waarborgcommissie versturen via sog@ssvv.nl onder vermelding van: SOG-P-waarborgcommissies.

·         De stuurgroep SOG-P kijkt met een helikopter-view naar alle SOG-P kwalificaties en adviseert vanuit dat perspectief over de kaders die voor alle SOG-P kwalificaties gelden. Bij grote aanpassingen in het stelsel wordt in de stuurgroep getoetst of een voorgenomen verandering acceptabel is voor de vele gebruikers van SOG-P kwalificaties. In de stuurgroep SOG-P zijn de SSVV-deelnemende branches vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de petrochemie.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de SSVV Opleidingengids?

De SSVV Opleidingengids is in nauwe samenwerking met de bij SSVV aangesloten brancheorganisaties tot stand gekomen en geeft een nadere invulling aan de genoemde minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. De Gids is in eerste instantie van toepassing voor bedrijven die risicovol werk verrichten in de (petro)chemische industrie, de off-shore industrie en op het gebied van industriële reininging. Meer informatie vindt u hier.

Hoe bepaal ik welke training gevolgd moet worden?

Alle medewerkers moeten over specifieke kennis en kunde beschikken, die past bij de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving. Meer informatie en een stappenplan over welke trainingen en/of instructies hiervoor gevolgd moeten worden, vindt u hier.

Hoe kan ik de medewerkers opleiden?

U kunt bij één of meer opleiders offertes opvragen. Opleiders selecteert u op basis van uw eigen ervaring, ervaringen in uw netwerk of in overleg met een erkende exameninstelling. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, is het ook vaak mogelijk de training en examinering in-company te doen. De opleider kan u daar meer over vertellen. Een overzicht van alle erkende opleiders vindt u hier.

In hoeverre zijn BHV-ers die te werk gesteld worden in de Petrochemie vrijgesteld van de opleiding kleine blusmiddelen?

Voor de SSVV Opleiding “Werken met kleine blusmiddelen” zijn geen gelijkwaardige andere opleidingen vastgelegd. Dit heeft te maken met het feit dat de andere opleidingen voor het werken met kleine blusmiddelen geen borging en erkenning binnen de branches hebben.

In welke talen zijn de examens SSVV Opleidingengids mogelijk?

In het overzicht met SOG-P-examens staan de mogelijke talen voor het schriftelijke examen. Neem voor het praktijkexamen contact op met het erkende examencentrum.

Is het mogelijk een mondeling- of voorleesexamen aan te vragen voor een examen SSVV Opleidingengids?

Nee, een mondeling- of voorleesexamen is niet mogelijk. De kandidaat moet ook in staat zijn om bijvoorbeeld gebruiksinstructies en werkvergunningen te lezen.

Je mag de last niet aanslaan bij de kraan zonder VVL-H/ABvL, maar mag de medewerker zonder VVL wel de last losmaken?

Nee, ook voor het losmaken is een diploma VVL-H/ABvL vereist. Het losmaken van de last is een onderdeel van het hijsproces. Ook voor het losmaken van de last is juiste deskundigheid en vaardigheid noodzakelijk.

Geldt de ABvL ook voor andere dynamische hijsmiddelen (bovenloopkraan, torenkraan) zonder machinist? Ook als deze in de eigen werkplaats is, dus niet bij de opdrachtgever?

ABvL is juist bedoeld voor het begeleiden, ofwel het samenwerken met een machinist. Bij situaties zonder machinist lijkt dit niet zinvol. In deze situaties is de opleiding VVL-H meer geschikt.

In welke situatie is de TCVT opleiding ‘rigger’ nodig?

Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten en/of bij het begeleiden van lasten met risico-verhogende omstandigheden is de inzet van een gediplomeerde hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk. In de daaraan verbonden Risico Inventarisatie en Evaluatie besprekingen moeten de benodigde kennis en vaardigheden van de medewerker(s) worden beoordeeld als onderdeel van het hijsplan.

Hoe kan ik beoordelen of een diploma geldig is?

Op een geldig diploma is het VCA-logo vermeld. U kunt de gediplomeerde ook in het Centraal Diploma Register opzoeken.

De registratie in het Centraal Diploma Register is leidend. De kandidaat kan daarnaast van het examencentrum een diploma ontvangen. Een VCA diploma en een VCA pasje is niet verplicht, als een examencentrum daarvoor kiest, dan moeten de gegevens overeenkomen met de gegevens zoals zij staan vermeld in het CDR.

Mijn certificaat is verlopen, hoe kan ik het verlengen?

Als de geldigheidsduur van het diploma is verlopen, moet u opnieuw examen doen.

Welke gelijkstellingen zijn er voor het diploma Verreiker?

Lees hier meer over het diploma Verreiker.

Welke opleiding/diploma is nodig bij werkzaamheden waarbij hijsmiddel is vereist?

Bekijk het overzicht in deze bijlage.