SOG-P ontwikkeling

In nieuwe documenten stellen we doelgroep en opleidingseisen vast per SOG-P kwalificatie. Samen met de bestaande examen-documenten zorgen we zo voor een completere beschrijving van SOG-P kwalificaties dan ooit tevoren.

Dit geeft deelnemers reëlere verwachtingen en maakt voor het eerst de verwachtingen t.a.v. de opleiding en opleiders expliciet.

Nieuwe documenten, duidelijke verwachtingen

SOG-P staat voor SSVV OpleidingenGids – Petrochemie. Het SOG-P stelsel bestaat uit 15 kwalificaties die veel worden gebruikt in de petrochemische industrie. SSVV-leden bepalen gezamenlijk de inhoud en randvoorwaarden van SOG-P kwalificaties. Het stelsel wordt actief onderhouden en doorontwikkeld door SSVV. Dit doen we door constante afstemming tussen de betrokken leden (o.a. via de Stuurgroep SOG-P). En door constante afstemming tussen SSVV en overige stakeholders zoals opleiders en examencentra.

Op dit moment wordt per kwalificatie een taakprofiel en een opleiderdocument ontwikkeld. Hierin worden doelgroep (in het taakprofiel); en eisen aan de opleiding (opleiderdocument) beschreven. Deze documenten worden gecombineerd met de examendocumentatie waarin examenvereisten zijn voorgeschreven. Tot op heden waren inhoud, niveau en toepassingsgebied van SOG-P kwalificaties uitsluitend in examendocumentatie vastgelegd. Dit verandert zodra de nieuwe documenten zijn vastgesteld.

 De combinatie van taakprofiel, opleiderdocument en examendocumentatie geeft een duidelijk en compleet beeld van de doelgroep, de inhoud en het niveau van de betreffende kwalificatie. We verwachten dat hierdoor voor alle gebruikers duidelijker wordt wat het SOG-P stelsel voor hen kan betekenen. Dus deelnemers (en hun werkgever of opdrachtgevers) kunnen beter bepalen met welke SOG-P kwalificatie zij de juiste vaardigheden op het juiste niveau verwerven. Opleiders kunnen bouwen op de verwachtingen aan de opleiding die nu voor het eerst expliciet worden.

De nieuwe documenten zijn de basis die nodig is om de kwaliteit van SOG-P kwalificaties te verbeteren. Ze geven antwoord op vragen als: voor wie is de training bedoeld; wat leert een deelnemer ervan en wat mag een opdrachtgever van een net geslaagde deelnemer verwachten? De documenten maken helder welke inhoud en vaardigheden in een opleiding behandeld worden. De kaders voor opleiders (over o.a. faciliteiten; groepsgrootte en opleidingsduur) zijn een belangrijk middel voor SSVV om de gewenste vorm en kwaliteit van de kwalificaties te realiseren; in samenwerking met alle betrokken partijen.

Nieuwe documenten, duidelijke verwachtingen, hogere kwaliteit. Dat is ons streven.

Betrokkenheid en proces

We vinden het van belang om alle SOG-P stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van de taakprofielen en opleiderdocumenten. Door input van alle belanghebbenden worden de nieuwe documenten kwalitatief beter. Bovendien leidt vroegtijdige en uitgebreide betrokkenheid ook tot een breed draagvlak voor de inhoud van de vast te stellen documenten.

Die betrokkenheid moet wel georganiseerd worden en dient op redelijke termijn vastgestelde documenten op te leveren. Zie HIER de volledige uitwerking van dat proces. Samengevat willen we de betrokkenheid en voortgang als volgt bereiken: de WBC’s functioneren als 1e auteur: zij maken het 1e concept van een nieuw document; zij verwerken de feedback in een 2e concept; en na laatste inzage sturen zij hun definitieve concept aan de Stuurgroep SOG-P voor akkoord.

Feedback op de conceptdocumenten wordt op onderstaande manieren georganiseerd (volg eventueel de LINKJES voor toelichting):

 • INSPRAAK op het 1e concept door stakeholders, bestaat uit:
  • presentatie van het concept in een online overleg;
  • ruimte voor feedback o.a. via een online enquête; en
  • samenvatting van het inspraakproces in een online overleg, enkele weken na de presentatie van het 1e concept
 • IMPACT ANALYSE: alleen als in het 1e concept veranderingen worden voorgesteld t.o.v. de huidige regels en uitvoering. Indien van toepassing bestaat een impact analyse hieruit:
  • Stuurgroep SOG-P stelt een beperkte werkgroep samen speciaal voor deze analyse;
  • De werkgroep beoordeelt de impact van voorgestelde veranderingen; t.a.v. kwaliteit; trainings- + examentijd; kosten; en algehele acceptatie van de kwalificatie in potentiële nieuwe vorm
 • INZAGE 2e concept:
  • Het 2e concept (waarin de WBC alle feedback op het 1e concept heeft verwerkt) wordt gepubliceerd op ssvv.nl voor inzage;
  • Alle stakeholders ontvangen bericht van de publicatie;
  • Het 2e concept ligt i.i.g. 2 weken ter inzage;
  • Gedurende de inzage-termijn kunnen partijen nog openstaande bezwaren mailen

 

De genoemde stakeholders verschillen weliswaar per document/ per kwalificatie, maar de volgende partijen worden in elk geval als stakeholder gezien:

 • Opleiders met SOG-P erkenning voor de betreffende kwalificatie;
 • Examencentra met SOG-P erkenning voor de betreffende kwalificatie;
 • Leden van de Stuurgroep SOG-P
 • Leden van de betreffende waarborgcommissie
 • SSVV-partners, i.i.g. Examenkamer en eX:plain;