SSVV 30 jaar jong en nog steeds in ontwikkeling

 

SSVV bestaat 30 jaar! Wat in het begin van de 90-er jaren startte met de inrichting van het VCA-examenstelsel groeide uit tot een samenwerkingsverband van vele sectoren waarvoor een instrument als VCA noodzakelijk bleek. Dat samenwerkingsverband staat tegenwoordig bekend als de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).  Meer dan de helft van die bestaansgeschiedenis is de huidige voorzitter, Peter Hecker, aan SSVV verbonden. We spraken hem kort voor de 30e verjaardag van de stichting.

 

Verenigingsman pur sang

Een gesprek met Peter Hecker is een gesprek met een verenigingsman pur sang. “Sinds 2006 mag ik binnen het bestuur bijdragen aan het reilen en zeilen van de stichting. Eerst als bestuurslid als vertegenwoordiger van de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven), later als representant van de VOMI (de dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie). Het was tot dan toe gebruikelijk dat de voorzitter geleverd werd door een brancheorganisatie van opdrachtgevers. Maar na tientallen jaren wilde men eens een voorzitter uit een branchevereniging van contractors. Het VOMI-bestuur pakte die handschoen graag op en bood mij de gelegenheid om de positie van SSVV-voorzitter in te vullen.”

Trots op organisatie en stelsel

Peter is inmiddels bijna vier jaar voorzitter. “In die tijd heb ik veel waardering gekregen voor de mensen achter de SSVV: de eigen SSVV-organisatie, bestuursleden, leden die zich via commissies en werkgroepen dagelijks sterk maken voor verbetering van het VCA- en SOG-stelsel, veiligheidskundigen, beleidsmakers, exameninstanties, enz. Het is prachtig om daar voorzitter van te mogen zijn. En diezelfde trots is er ook voor de VCA- en SOG-stelsels zelf: ze zijn boven alle twijfel verheven met het centraal diplomaregister als waardevolle tool. Er is geen vergelijkbaar systeem dat zo ideëel en onafhankelijk is!”

Inspelen op veranderende wereld

Als we Peter vragen hoe hij zijn jaren als voorzitter tot nu toe heeft beleefd, reageert hij enthousiast.  “Enerzijds is er sprake geweest van continuering: het behouden van alle zaken die goed gaan. En dat zijn er heel wat! Anderzijds is er ook de noodzaak om te veranderen. SSVV kent een achterban die uit 24 sectoren bestaat. Die hebben allemaal te maken hebben met veranderende omstandigheden. Nieuwe soorten werknemers betreden de markt, de markt zelf wijzigt zich, concurrentie neemt toe, de regelgeving drukt zwaarder op de bedrijven. Dat vereist een modern systeem dat weliswaar rekening houdt met de regeltjes maar óók ingaat op gedrag en houding. Een systeem dat inspeelt op de toenemende meertaligheid op de werkvloer, dat inspeelt op digitalisering, nieuwe productieprocessen. Een systeem dat echt bijdraagt aan veiligheid op de werkvloer. Dat betekent dat we meer dan ooit gefocust moeten blijven op de meerwaarde van VCA.”

Certificaat-moeheid voorkomen

Bij de modernisering van VCA(-stelsel) wordt daarnaast getracht samenhang aan te brengen tussen de verschillende certificaten en systemen. Peter Hecker hierover: “Wat je wilt, is een certificaat dat iets zegt over de wijze waarop een persoon veilig zijn of haar werk kan doen. Dat is onlosmakelijk verbonden met de werkvloer en de werkomgeving. Bedrijven - en daarmee soms ook hele branches - hebben daar vaak een systematiek voor. Voor werknemers die in verschillende branches actief zijn, kan dat betekenen dat ze meerdere certificaten moeten halen. Het komt zelfs voor dat dat werknemers die bij verschillende bedrijven binnen één branche werken, toch verschillende certificaten nodig hebben. Je kunt je dan afvragen of het certificeren er alleen is om te certificeren. Met de modernisering VCA brengen we ook samenhang aan tussen die verschillende certificaten en systemen, zoals de ISO 45.000, OSHA, Veiligheidsladder, VCA,  de generieke poortinstructies, etc. Op die manier willen we voorkomen dat mensen en bedrijven  ‘certificaat-moe’ worden. Door  initiatieven samen te bundelen kan het voor iedereen beter én eenvoudiger worden. Verder moet nog meer worden ingespeeld op de samenstelling van de huidige “werkvloer”, met verschillende culturen, talen en het daarbij gebruik maken van moderne examentechnieken. Als die slag tijdens de huidige moderniseringsfase lukt – en daar ben ik van overtuigd - dan betekent dat een grote kwaliteitsverbetering van ons VCA stelsel. Daarmee opent zich ook weer een weg naar andere branches voor wie het aantrekkelijker wordt om weer aan te haken.

SSVV-platform biedt meerwaarde

Wat betekenen die veranderingen voor iedereen die bij SSVV is betrokken? Peter Hecker: “We zitten momenteel in een cruciale fase. Het moderniseren van ons VCA- en SOG-stelsel betekent namelijk ook dat de structuur van de stichting daarop moet worden aangepast, dat we onze ICT-infrastructuur moeten doorontwikkelen en het examenstelsel moeten moderniseren – om maar eens enkele voorbeelden te noemen.” Dus het gaat niet alleen om VCA en SOG? “Daar kom je natuurlijk al snel op uit”, aldus Peter Hecker. “Maar het platform dat SSVV biedt, is ook op andere manieren van onschatbare waarde. Binnen en via SSVV leren branches van elkaar.  Waar bestuursvergaderingen in het verleden veel gingen over het handboek of de structuur, gebruiken we die vergaderingen nu veel meer om ervaringen uit te wisselen. Veiligheid en veiligheidsaspecten – daar gaat het nu om tijdens bestuursbijeenkomsten. Het platform SSVV bestaat uit vertegenwoordigers van (proces)industrie, metaalindustrie tot (gespecialiseerde) bouw, installatietechniek, van opdrachtgevers, tot contractors, trapsort en uitzendorganisaties. Ik ken in Nederland geen vergelijkbaar initiatief”.

Verdere groeiverwachtingen

Sinds de start in 1994 is SSVV gestaag gegroeid: in de loop der jaren hebben veel nieuwe sectoren zich aangesloten. Zal die trend zich doorzetten? Peter Hecker: “We verwachten verdere groei. Die groei mag echter niet ten koste te gaan van de bestuurbaarheid. Daarom is recent voor een andere structuur gekozen: waarbij het bestuur, dat verantwoordelijk is voor het besturen van de stichting, geflankeerd wordt door een deelnemersraad die samenwerkt aan en voor veiligheid. In de deelnemersraad wordt de richting van SSVV bepaald. De dagelijkse bedrijfsvoering en uitvoering wordt door het SSVV-bureau gedaan in samenwerking met de vele werkgroepen en commissies. Het onafhankelijke bestuur houdt daarop toezicht. We werken samen met de aangesloten branches en sectoren gemotiveerd en betrokken aan de toekomst van het SSVV, het VCA- en SOG-stelsel, maar vooral aan de veiligheid op de werkvloer. En dat doen we met een slagvaardige organisatie, zoals de initiatiefnemers in de jaren 90 dat hebben bedoeld.”