Samenwerking

De SSVV wil zich ontwikkelen tot een toonaangevend platform voor professionalisering, kennisdeling en samenwerking: een platform waar we als opdrachtgevers en opdrachtnemers samen de voorwaarden scheppen om veilig en gezond te werken, branche- en grensoverstijgend.

Samenwerking binnen de SSVV

De kracht van onze samenwerking staat of valt met de mate waarin we elkaar intern weten te vinden en versterken. Met 22 deelnemende branches, opdrachtgevers en opdrachtnemers, een bestuur, een college en een bureau is de SSVV best een ingewikkelde organisatie. Een organisatie waar risico's en de betekenis van veilig en gezond werken per branche verschillen, waar het individuele belang soms op gespannen voet staat met het gezamenlijke belang en waar het samenwerken vaak bovenop het reguliere werk komt. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet waar we samen voor gaan, hoe we ons werk hebben georganiseerd en hoe we met elkaar omgaan.

Een heldere missie, visie en strategie, een logisch daarop aansluitend jaarplan, een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en simpele en effectieve werkprocessen helpen daarbij. De stuurgroep Samenwerking adviseert over het in samenhang invullen van deze aspecten.

Internationale samenwerking

De SSVV streeft naar een effectief, eenduidig en herkenbaar veiligheidssysteem in Europa, zodat Nederlandse bedrijven makkelijker in andere landen aan de slag kunnen en vice versa. Op dit moment werken we samen met België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde schema gebruikt als Nederland. Het Nederlandse CCVD-VCA en het Belgische UCvD-VCA werken met een gezamenlijke besluitenlijst en de besturen van de SSVV en de vzw CSM stemmen hun jaarplannen op elkaar af.

Frankrijk

Frankrijk gebruikt het Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE). De SSVV en MASE hebben samen een vergelijking gemaakt tussen de drie VCA-certificatieniveaus en het MASE-bedrijfscertificaat. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin het MASE-certificaat en het certificatieniveau VCA Petrochemie aan elkaar zijn gelijkgesteld.

Dit krijgt in 2019 een vervolg in de vorm van een vergelijking tussen de bijbehorende diploma's: B-VCA en VOL-VCA en MASE N1 en N2. We brengen de overeenkomsten en verschillen tussen onze diploma’s in kaart en bepalen hoe we daarmee willen omgaan.

Duitsland en Oostenrijk

Duitsland en Oostenrijk gebruiken het Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). Hoewel dit systeem niet precies hetzelfde is als VCA, worden certificaten over en weer wel geaccepteerd. Onze inzet is dat Duitsland net als Nederland en België met hetzelfde schema - VCA - gaat werken.

Meer informatie over samenwerking

Anne Kamphuis (SSVV)
kamphuis@ssvv.nl

Verbeteren samenwerking opdrachtgever-opdrachtnemer

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn er samen verantwoordelijk voor dat er veilig en gezond wordt gewerkt. Dit gaat verder dan eenzijdig opleggen dat een opdrachtnemer zijn VCA heeft. We onderzoeken hoe we deze gedeelde verantwoordelijkheid meer tot uitdrukking kunnen laten komen en hoe we afspraken hierover beter kunnen vastleggen.

Volgens verschillende onderzoeken is de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers voor verbetering vatbaar. Er is in de praktijk nog te weinig sprake van tweerichtingsverkeer en samen verantwoordelijkheid nemen, twee kenmerken van effectieve samenwerking. Daarom ontwikkelen en toetsen we een nieuwe samenwerkingssystematiek, waarmee verschillende branches aan de slag kunnen. Ook onderzoeken we wat nu precies eigenschappen van een goede opdrachtgever zijn en hoe je deze eigenschappen verder kunt ontwikkelen. Op basis van de resultaten gaan we met opdrachtgevers én opdrachtnemers in gesprek.

Verbeteren samenwerking opdrachtgever-opdrachtnemer is een project uit het programma Upgrade Veilig Werken.

Naar een totaaloverzicht van opleidingen voor risicovol werk

Branches gaan verschillend om met de organisatie, invulling en kwaliteitsborging van hun opleidingen. Zo zoekt de een aansluiting bij een beroepsopleiding, terwijl de ander een losse training opzet. Sommige branches werken met competentieprofielen, terwijl andere branches met richtlijnen werken. En waar sommige branches via de opleiding op kwaliteit sturen, doen andere branches dat via het examen.

In de werkgroep SSVV Opleidingengids (SOG) gaan we in gesprek over deze verschillen. Niet met het doel deze allemaal glad te strijken, maar wel om zeker te stellen dat ze bijdragen aan een opleidingsaanbod met een voor iedereen herkenbare en acceptabele kwaliteit. Waar dat niet het geval is, zetten we in op harmonisatie.

Op termijn willen we de SOG uitbouwen tot een totaaloverzicht waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers de voor arbeidsveiligheid relevante opleidingsstructuur van branches makkelijk kunnen scannen en vergelijken.